Awarding of the FFA trophy to Prof. Alberto Seixas Santos